undergoer

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka on usein jonkin toiminnan tai tapahtuman kohteena tai kokee jonkin muutoksen
  • ESIM: ELTAANTUNUT voi on Abessiiniassa myöskin yleislääke, ja se on sitä parempaa, mitä vanhempaa se on. (Being_rotted)
  • Rick KOSTUTTI pyyheliinan ja sitoi haavottuneen. (Cause_to_be_wet)

Esiintyy kehyksissä

Altered_phase, Being_rotted, Catastrophe, Cause_change_of_consistency, Cause_change_of_phase, Cause_to_be_wet, Cause_to_rot, Change_of_consistency, Change_of_phase, Corroding, Corroding_caused, Destroying, Grinding, Ground_up, Preserving, Reshaping, Rotting

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback