unconfirmed_content

  • TYYPPI: ydinelementti Verification-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: avoin väite, jonka todenperäisyyttä tarkastellaan todisteiden avulla
  • ESIM: Yleisesti uskotaan, että valkosipuli tehoaisi virustulehduksiin, esimerkiksi flunssaan, mutta sille ei ole saatu VAHVISTUSTA. (Verification)

Esiintyy kehyksissä

Verification

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback