type_property

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Type

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkin tietyn yksittäisen asian ominaisuus, joka viittaa kyseessä olevaan entiteettiin (vrt. item_property)
  • ESIM: Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan C-130-kuljetuskoneen raskaasti aseistettu VERSIO putosi Irakin miehittämään Kuwaitiin. (Type)

Esiintyy kehyksissä

Type

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback