type_of_possession

  • TYYPPI: reunaelementti Wealthiness-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa omaisuuden tyyppiä
  • ESIM: Sillä todellinen runous rikastuttaa aina henkisesti lukijaansa ja meidän aikamme tarvitsee kipeästi henkisesti RIKKAITA ihmisiä. (Wealthiness)

Esiintyy kehyksissä

Wealthiness

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback