type

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tavallisesti kehyksen laukaisevana elementtinä olevan substantiivin lajia tai tyyppiä. Tyyppejä yleensä on jokin äärellinen määrä ja niillä on selvärajaiset määritelmät
  • ESIM: Japanin uusi pääministeri Morihiro Hosokawa ja hänen 20-henkinen ministerikuntansa vannoivat maanantaina virkavalansa keisarillisessa PALATSISSA Tokiossa. (Buildings)
  • Merenalainen VUORI esti niitä painumasta alemmaksi ja ne uivat nyt eteenpäin tasaista kymmenen solmun vauhtia. (Natural_features)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä descriptor

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Active_substance, Actually_occurring_entity, Ammunition, Appellations, Arrest, Artificiality, Behind_the_scenes, Being_employed, Being_named, Body_decoration, Body_mark, Building_subparts, Buildings, Clothing, Connectors, Containers, Entity, Food, Identicality, Instance, Intoxicants, Law, Leadership, Medical_specialties, Natural_features, People_by_vocation, Performers_and_roles, Relational_quantity, Rite, Social_connection, Sole_instance, Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback