trigger

  • TYYPPI: ydinelementti reagointiin ja vastaamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: yleisesti viittaa johonkin ärsykkeeseen, joka aiheuttaa jonkinlaisen vastareaktion tai toiminnan
  • ESIM: Kirjailija Anni Polva VASTAA 11-vuotiaiden Katin ja Riikan kysymyksiin ja kertoo omasta lapsuusajastaan Tampereella. (Communication_response)

Esiintyy kehyksissä

Communication_response, Health_response, Meet_with_response, Response

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback