treatment

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cure

Määritelmä

  • KUVAUS: hoito tai parannuskeino, jota käytetään sairauden lievittämiseen
  • ESIM: Menetelmällä voidaan hoitaa silmän sisäosien kudoksia silloinkin, kun tavanomainen mustuaisen kautta tapahtuva laser HOITO ei ole mahdollista. (Cure)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä medication
  • jos hoitamiseen liittyvä substantiivi (hoito, terapia tms.) on kehyksen laukaiseva elementti, sitä ei merkitä samaan aikaan tällä elementillä

Esiintyy kehyksissä

Cure

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback