traveler

  • TYYPPI: ydinelementti liikkumiseen ja matkustamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka tietoisesti matkustaa tai liikkuu paikasta toiseen
  • ESIM: Kolmen vuoden aikana hän MATKUSTI Australiaa 27.000 km ristiin ja rastiin. (Travel)

Esiintyy kehyksissä

Board_vehicle, Disembarking, Travel, Traversing

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r3 - 2015-06-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback