travel_means

  • TYYPPI: reunalementti kehyksessä Travel

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee esimerkiksi dokumentteja, matkalippuja tai rahaa, jonka avulla matkustaminen tapahtuu
  • ESIM: Muistan, että äitini ja minä MATKUSTIMME pitkin Eurooppaa ja Afrikkaa ilman passia. (Travel)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä means

Esiintyy kehyksissä

Travel

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback