transport_means

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sending

Määritelmä

  • KUVAUS: lähettämisen keino
  • ESIM: Ne kirjamäärät, jotka täältä päivittäin kuorma-autolla LÄHETETÄÄN matkaan yli koko sivistyneen maailman, eivät olekaan pieniä. (Sending)

Esiintyy kehyksissä

Sending

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback