transferors

  • TYYPPI: ydinelementti Transfer-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lahjoittaja ja vastaanottaja ilmaistuna yhdessä
  • ESIM: Tällaisella yksinkertaistavalla toimenpiteellä säännellään sähköisessä kaupankäynnissä käytettyjä arvonlisäverotunnisteita koskevan tiedon VAIHTAMISTA jäsenvaltioiden välillä. (Transfer)

Esiintyy kehyksissä

Transfer

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback