trajector_period

  • TYYPPI: ydinelementti Temporal_collocation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: aikakausi tai ajanjakso, joka tapahtuu suhteessa johonkin toiseen ajan pisteeseen
  • ESIM: Esitys oli erittäin onnistunut ja oli se omiaan palauttamaan läsnäolevien lukuisten itäkarjalaisten mieliin MUINAISET ajat , jolloinka vielä vanhat häätavat olivat Kalevalan laulumailla yleisesti käytännössä, monen läsnäolijan karjalaisen omissakin häissä kuultuina. (Temporal_collocation)

Esiintyy kehyksissä

Temporal_collocation

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback