trajector

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Goal

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, jonka tulkitaan olevan liikeessä
  • ESIM: Finnairin toinen lento SAVONLINNAAN lennetään lauantaina iltapäivisin. (Goal)

Esiintyy kehyksissä

Goal

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback