toxin_source

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Toxic_substance

Määritelmä

  • KUVAUS: elävä organismi, objekti tai prosessi, joka tuottaa myrkyllistä ainetta
  • ESIM: Hyökkäystä valmistellessaan ampui vihollinen MYRKYLLISIÄ kaasuja sisältäviä pommeja . (Toxic_substance)

Esiintyy kehyksissä

Toxic_substance

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback