toxic_substance

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Toxic_substance

Määritelmä

  • KUVAUS: haitallinen aine, joka aiheuttaa vahinkoa
  • ESIM: Lastina ollutta trilon-nimistä MYRKYLLISTÄ ainetta ei kuitenkaan joutunut tielle, vaan säiliö pysyi ympärillä olleen teräskemkon ansiosta ehjänä. (Toxic_substance)

Esiintyy kehyksissä

Toxic_substance

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback