tourist

  • TYYPPI: ydinelementti Touring-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka hakee elämyksiä vierailemalla nähtävyyksillä
  • ESIM: Kun vale-Liz KIERTELI Roomaa, tapahtui kaikenlaista, liikenneseisauksista kansanmetakkaan myymälässä, jossa hänelle sovitettiin uusia pukuja. (Touring)

Esiintyy kehyksissä

Touring

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback