topical_entity

  • TYYPPI: ydinelementti Have_associated-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lauseen topikaalinen entiteetti, jonka ominaisuutta määrittää jonkin toisen entiteetin olemassaolo
  • ESIM: Lastenkutsut-kirjassa ON värikkäät kuvat, jotka houkuttelevat varmaan myös monen nuorehkonkin kokinalun yrittämään itse. (Have_associated)

Esiintyy kehyksissä

Have_associated

-- NiinaVai - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback