title

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Appellations ja reunaelementti kehyksessä Text

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilön titteli tai tekstin otsikko.
  • ESIM: Kolmanneksi kysyitte KAPTEENI Mangourasin tilanteesta. (Appellations)
    Uusi versio Charles Laughtonin kuuluisasta 50-luvun TRILLERISTÄ "Räsynukke" . (Text)

Esiintyy kehyksissä

Appellations, Text

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback