time_span

  • TYYPPI: ydin- tai reunalementti muutamassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: reunaelementti, joka kuvaa ajanjaksoa jolloin asiaintila on voimassa tai johon väittämä on rajattu.
  • ESIM: 1970-luvulla kotipaikan vaihtoja oli YHTEENSÄ 2.2 miljoonaa. (Amounting_to)

Muu käyttö

  • KUVAUS: kehyksessä Frequency sama tehtävä mutta ydinelementti.
  • ESIM: Satama-alan työehtosopimuksesta huolimatta Pohjanlahden satamissa on viime viikkoina ollut USEITA lakkoja. (Frequency)

Esiintyy kehyksissä

Amounting_to, Frequency, Individual_history

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback