time_period

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Temporal_subregion

Määritelmä

  • KUVAUS: ajanjakso, josta toinen erikseen mainittu ajanjakso muodostaa osan.
  • ESIM: Käänne parempaan tapahtui kauden LOPULLA syyskuun huutokaupoissa, joissa hinnat pomppasivat ylös. (Temporal_subregion)

Esiintyy kehyksissä

Temporal_subregion

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback