time_of_phenomenon

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Expectation

Määritelmä

  • KUVAUS: aika, jolloin asian odotetaan tapahtuvan.
  • ESIM: Maanantaina ODOTETTAVISSA on uusi tulikoe, kun koneet joutuvat käsittelemään valtavan määrän tietoa. (Expectation)

Muita huomioita

Tämän ero yleisempään elementtiin time on se, että jälkimmäinen on tässä kehyksessä se aika, jolloin toive tai ennuste ajankohdasta ilmaistaan.

Esiintyy kehyksissä

Expectation

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback