time_length

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Taking_time

Määritelmä

  • KUVAUS: ajanmitta, joka tapahtumaan kuluu.
  • ESIM: Entiseen viisumikäytäntöön palaaminen tarkoittaa, että matkustajien on opittava ennakoimaan lähtönsä, sillä viisumin saanti VIE viisi päivää . (Taking_time)

Esiintyy kehyksissä

Taking_time

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback