themes

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kehyksestä riippuen

Määritelmä

  • KUVAUS: toisiinsa vaikuttavat tai keskenään vaihdettavat esineet yhdessä ilmaistuna.
  • ESIM: Mutta hetken kuluttua me VAIHDOIMME valokuvia , joita meillä kumpaisellakin sattui olemaan mukana. (Exchange)
    Juhla juhlan vuoksi on vain tyhjää räiskettä ja lasien KILINÄÄ. (Sounds)

Esiintyy kehyksissä

Exchange, Friction, Sounds

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback