theme_1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Exchange

Määritelmä

  • KUVAUS: kahdesta keskenään omistajaa vaihtavasta esineestä ensimmäinen, se joka vaihdetaan toiseen.
  • ESIM: Rannikolla tuotettua merisuolaa vietiin jokireittejä pitkin sisämaahan, missä se VAIHDETTIIN viljaan. (Exchange)

Esiintyy kehyksissä

Exchange

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback