theme

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: monenlaista käyttöä mutta yleisesti tapahtumassa keskeisessä osassa oleva yleensä fyysinen objekti.
  • ESIM: Maradona LAHJOITTI paitansa Castrolle. (Giving)
    Pieni lintu LENTÄÄ sisään ikkunasta. (Motion)

Muu käyttö

  • KUVAUS: harvoissa tapauksissa myös reunaelementtinä.
  • ESIM: Kirjoituskoneiden NAPUTUS on valtavaa, kun sadat miehet tekevät työtään. (Sounds)

Esiintyy kehyksissä

Abandonment, Abounding_with, Abundance, Adorning, Arranging, Arriving, Being_located, Bringing, Capacity, Cause_motion, Cause_temperature_change, Cause_to_move_in_place, Change_direction, Conquering, Cotheme, Delivery, Departing, Dunking, Emptying, Filling, Friction, Getting, Giving, Go_into_shape, Halt, Having_or_lacking_access, Impact, Inhibit_movement, Intercepting, Losing_track_of_perceiver, Losing_track_of_theme, Manipulate_into_shape, Mass_motion, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Moving_in_place, Offering, Path_traveled, Perception_experience, Placing, Planting, Receiving, Redirecting, Releasing, Removing, Ride_vehicle, Sending, Soaking, Sounds, Source_of_getting, Storing, Supply, Surrendering_possession, Taking, Transfer, Traversing

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r3 - 2015-05-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback