textual_location

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Reading_activity

Määritelmä

  • KUVAUS: laajempi kokonaisuus joka sisältää luetun tekstin.
  • ESIM: Helposti kuvitellaan, että tällaisen nuoren taiteilijan elämä on kuin satua, siirtymistä konserttilavalta toiselle kukkien tulviessa ja ihastuneen yleisön kättentaputusten kaikuessa, ylistävien arvostelujen LUKEMISTA sanomalehdistä ja juhlittuna matkustelemista maasta toiseen. (Reading_activity)

Esiintyy kehyksissä

Reading (nykyään Reading_activity)

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback