text

  • TYYPPI: ydinelementti kirjallista ilmaisua kuvaavissa tai sellaiseen viittaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kirjoitettu tai muutoin esitetty tai, toisesta näkökulmasta: luettu, tekstimuotoinen informaatio.
  • ESIM: Kahden lainauskuitin MUKAAN Korhonen on 1937 tilannut Helsingin yliopiston kirjastosta germaanisten ja romaanisten maiden barokin maalaustaidetta koskevat teokset. (Attributed_information)
    Jukka LUKI käyttöohjeet huolellisesti. (Reading_perception)
    Siitä kirjasta sinun pitäisi aloittaa ARTIKKELISI . (Text)

Esiintyy kehyksissä

Attributed_information, Medium, Reading (nykyään Reading_activity ja Reading_perception), Reading_aloud, Text, Text_creation, Topic, Volubility

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r2 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback