tester

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Operational_testing

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai taho, joka testaa tuotteen tai järjestelmän toimivuutta.
  • ESIM: Xinhua ei kertonut milloin neutronipommi olisi valmistettu tai onko Kiina TESTANNUT pommia. (Operational_testing)

Esiintyy kehyksissä

Operational_testing

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback