terrorist

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Terrorism

Määritelmä

  • KUVAUS: terroritekoihin syyllistyvä tai terroristiksi luokiteltava henkilö.
  • ESIM: Venäjä pitää ulkoministeriksi itseään kutsuvaa Ahmadovia TERRORISTINA. (Terrorism)
    Hän syytti kroaatteja TERRORISMISTA ja ihmisoikeuksien polkemisesta. (Terrorism)

Esiintyy kehyksissä

Terrorism

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback