term_of_sentence

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sentencing

Määritelmä

  • KUVAUS: oikeuden tuomion (usein vankeusrangaistuksen) pituus.
  • ESIM: Tästä rikoksesta hänet TUOMITTIIN voimassa olevan lain 312 artiklan mukaan vuodeksi vankeuteen ja sakkoihin. (Sentencing)

Muita huomioita

Esimerkki haettu Korpista.

Esiintyy kehyksissä

Sentencing

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback