term

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa toisilleen läheisessä kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: sana (usein sivistyssana tai erikoistermi) jolla johonkin entiteettiin viitataan.
  • ESIM: Juuri sanottuun riskiin perustuu TERMI vaatimistaakka . (Simple_name)
    50-luvulla alkoi se, mitä KUTSUTTIIN suomettumiseksi . (Simple_naming)

Esiintyy kehyksissä

Simple_name, Simple_naming

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback