temperature_goal

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Cause_temperature_change

Määritelmä

  • KUVAUS: loppulämpötila lämpötilan muutosprosessissa.
  • ESIM: Hiljaisella tulella LÄMMITETÄÄN hämmennetty seos noin 40° lämpimäksi . (Cause_temperature_change)

Esiintyy kehyksissä

Cause_temperature_change

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback