temperature_change

  • TYYPPI: reunaelementti muuttuvaa lämpötilaa kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: lämpötilan muutoksen suuruus.
  • ESIM: Aurinko laski, kuuma päivä VIILENI vain puolen asteen verran . (Change_of_temperature)

Esiintyy kehyksissä

Cause_temperature_change, Inchoative_change_of_temperature (nykyään Change_of_temperature)

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback