temperature

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa lämpötilaa kuvaavassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lämpötila, joko asteina tai ylimalkaisemmin.
  • ESIM: Ennen ottelua ropissut vesisade ja kymmenen asteen KYLMYYS hyydyttivät totaalisesti pesäpallon SM-sarjaottelun Seinäjoki-Alajärvi. (Ambient_temperature)
    Näkyvä pinta on LÄMPÖTILALTAAN vain 5500 astetta . (Temperature)

Esiintyy kehyksissä

Ambient_temperature, Temperature

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback