task

  • TYYPPI: ydinelementti työsuhdeaiheisissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: työtehtävä johon henkilö on palkattu tai palkataan.
  • ESIM: Kylätoimikunta haluaa selvittää , voisiko se TYÖLLISTÄÄ kunnan velvoitetyöllistettävän muun muassa keräämään Hauhalasta pois muuttaneiden osoitetiedostoa . (Employing)
    OTP PALKKASI Sajewiczin viime tammikuun alussa liigassa pelaavan edustusjoukkueensa kokopäiväiseksi valmentajaksi . (Hiring)

Esiintyy kehyksissä

Being_employed, Employing, Firing, Hiring

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback