targeted

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Aiming

Määritelmä

  • KUVAUS: kohde jota tähdätään, tarkoituksena osua aseella tai esineellä.
  • ESIM: Häntä vastapäätä seisoi kookas , vaalea nuorukainen TÄHDÄTEN häntä pistoolillaan. (Aiming)

Esiintyy kehyksissä

Aiming

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback