target_representation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Translating

Määritelmä

  • KUVAUS: kieli tai muu esitysmuoto johon käännetään.
  • ESIM: Näyttelijöiden mukana ollut Alla Bergh TULKKASI esityksen venäjäksi . (Translating)

Esiintyy kehyksissä

Translating

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback