target_location

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Aiming

Määritelmä

  • KUVAUS: lokaatio johon yritetään jollain esineellä osua tai jossa osuman kohde sijaitsee.
  • ESIM: Ampujan tarkoituksena ei ollut ampua kohti ketään, vaan hän SUUNTASI laukaukset tarkoituksellisesti kohti kattoa . (Aiming)

Esiintyy kehyksissä

Aiming

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback