target_currency

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Exchange_currency.

Määritelmä

  • KUVAUS: valuutta johon vaihdetaan.
  • ESIM: Kaikki tämä raha pitää VAIHTAA euroiksi . (Exchange_currency)

Muita huomioita

Kehykseen on annotoitu vain roskaa, joten esimerkki haettu Korpista.

Esiintyy kehyksissä

Exchange_currency

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback