target

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti muutamassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: osuman kohde. Ydinelementti.
  • ESIM: Noin 8 000 kilometrin lennon jälkeen ohjus OSUI kohteeseensa Kamtshatkan niemimaalla Venäjän kaukoidässä. (Hit_or_miss)
    Lähes kaikki ketut AMMUIMME ajokoiraa käyttäen. (Hit_target)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Entiteetti jonka jokin attribuutti pyritään saavuttamaan. Reunaelementti.
  • ESIM: Asetuksen henkeä vastaan ei voi olla, jos luokitus nykyisinkin suoritetaan tällä TÄSMÄLLISEMMÄLLÄ pohjalla. (Accuracy)

Muita huomioita

Em. esimerkki ei kovin hyvä.

Esiintyy kehyksissä

Accuracy, Hit_or_miss, Hit_target

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback