system

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Operating_a_system

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, jonka joku operoija saa täyttämään sille tarkoitetun funktion
  • ESIM: Mikkelin talousalueen matkailua hoidetaan ja HALLINNOIDAAN uuden suur-Mikkelin syntyessä todennäköisesti yhdistyspohjalta. (Operating_a_system)
    Valtio HALLINNOI kouluja ja siksi juuri valtio ja raison d'etat päättivät faktojen valinnasta sekä kansallisen historian käsitteestä määritellen sen valtion historiaksi. (Operating_a_system)

Esiintyy kehyksissä

Operating_a_system -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback