symprom

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Medical_conditions

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin oire, joka saattaa viitata jonkin taudin tai vaivan olemassaoloon
  • ESIM: Kun kyseessä on tunne-elämän HÄIRIÖ, on myös mietitty onko sillä mitään osuutta, että naiset kokevat voimakkaammin asioita ja näin altistuvat herkemmin masennukseen. (Medical_conditions)

Esiintyy kehyksissä

Medical_conditions -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback