suspect

  • TYYPPI: ydinelementti useissa rikoksiin ja niistä tuomitsemiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tietoinen olento, jota epäillään rikoksesta ja joka halutaan saada oikeuteen tai vastuuseen teostaan
  • ESIM: Täytyy ihmetellä, etteivät viranomaiset, joille asia lähinnä kuuluu, ole OTTANEET KIINNI ainoatakaan salametsästäjää tänä vuonna. (Arrest)
    Kai hän vakaumuksesta äänesti Konventissa sukulaisensa Ludvig XVI:n kuolemaa, mutta pian häntä varomattomien puheiden vuoksi EPÄILTIIN kruunun tavoittelusta, hänet vangittiin ja teloitettiin marraskuussa 1793. (Suspicion)
    Mies on PIDÄTETTYNÄ ja poliisi tutkii aseen laukeamista. (Detaining)

Esiintyy kehyksissä

Arrest, Criminal_investigation, Detaining, Extradition, Suspicion, Want_suspect

-- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback