survivor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Surviving

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka selviää vaarallisesta tilanteesta
  • ESIM: Mikkeliläinen radio Päämaja SELVISI maksuista, kun ne oli koko kiistan ajan otettu yhtiön taseissa huomioon. (Surviving)
    Vannoin, että omistaisin elämäni rauhan asialle, jos SELVIÄN hengissä sodasta", kertoo senaattori. (Surviving)

Esiintyy kehyksissä

Surviving

-- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback