surrenderer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Surrendering_possession

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka on pakotettu luovuttamaan jotakin jollekin vastaanottajalle
  • ESIM: Uupunut suomalaisryhmä joutui LUOVUTTAMAAN huoneensa jo aamuyhdeksältä. (Surrendering_possession, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Surrendering_possession -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback