supported

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Supporting

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin, jolle joku tuki, tukija tai avustaja antaa voimaa
  • ESIM: Pylväs oli jo nostettu pystyyn monttuun ja oli se TUETTU väliaikaisesti köysillä. (Supporting)
    Perhe on sinun TUKESI ja turvasi - veriside on paras side , muu huijausta, kaikuu Wyattin päässä isän (Gene Hackman ) neuvona jo lapsuudesta saakka. (Supporting, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Supporting -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback