support

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Evidence ja reunaelementti kehyksessä Reasoning

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin fakta tai objekti, joka tukee jotakin episteemistä päätelmää
  • ESIM: Annales-koulukunnan positiivisen aspektin vastapainona onkin negatiivinen aspekti , jota kokemus järkähtämättömästi oikaisee (kuten TODISTAA erityisen hyvin henkilöhistorian hämmästyttävä suosio, joka on niin suuri, että kaikenlaiset julkisuudentavoittelijat ryhtyvät siihen suurella innolla). (Evidence)

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Evidence, Reasoning -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback