supply

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Store

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin varasto, joka koostuu jostakin resurssista.
  • ESIM: Kenraalieversti Petrov sanoi Izvestija-lehden haastattelussa , että liittoutuneet ovat tuhonneet pommituksissaan Irakin kemiallisten ja biologisten aseiden VARASTOJA , mutta että Irakilla on vhä näitä aseita. (Store)

Muita huomioita

On yhtä aikaa sekä KE että KLE.

Esiintyy kehyksissä

Store -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback