summary

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Summarizing

Määritelmä

  • KUVAUS: Se siältö, joka seuraa jonkin laajemman sisällön tiivistämisestä
  • ESIM: Hän viittaa ( s. 453 ) Jutikkalan Tampereen historiaan, jossa ei ehtoja todellakaan ole siteerattu, mutta Jutikkalan muutamaan sanaan KITEYTETTY teksti on silti niin selvä, että virhetulkinnan mahdollisuutta ei varmasti ole (Tampereen historia 111, s. 351 ). (Summarizing)
    Kukin luku jakautuu edelleen joukkoon alalukuja , joista viimeisenä on tulokset TIIVISTÄVÄ yhteenveto. (Summarizing)

Esiintyy kehyksissä

Summarizing -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback