sufferer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Losing_someone

Määritelmä

  • KUVAUS: Se henkilö, johon jonkun kuolema vaikuttaa emotionaalisesti
  • ESIM: Uuden kinon Joonas kertoo surumielisen tarinan pojasta , joka MENETTI vanhempansa liikenneonnettomuudessa. (Losing_someone)

Esiintyy kehyksissä

Losing_someone -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback